مدارک مورد نیاز و نحوه طرح شکایت در هیات 251 مکرر ق.م.م

 

مدارک مورد نیاز که می بایست به پیوست شکوائیه به هیات ماده 251 مکرر ق.م.م ارسال گردد

ردیف

مدارک مورد نیاز که می بایست به پیوست شکوائیه به هیات ماده 251 مکرر ق.م.م ارسال گردد

1

تکمیل فرم شکوائیه

2

تصویر اظهارنامه مالیاتی سال مورد نظر

3

تصویر گزارش رسیدگی سال مورد نظر

4

تصویر برگ تشخیص مالیات سال مورد نظر( در صورت توافق تصویر قسمت توافق انجام شده)

5

تصویر آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی (بدوی، تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی و...)

6

تصویر برگ قطعی مالیات سال مورد نظر

7

تصویر گزارش اجرای قرار رسیدگی ( در صورت وجود اجرای قرار)

8

تصویر کارت ملی کلیه شرکا برای اشخاص حقیقی و آخرین آگهی تغییرات مدیران برای اشخاص حقوقی

9

در صورت داشتن وکیل تصویر وکالتنامه و کارت ملی وکیل و قبض پرداخت حق تمبر

10

هرگونه مستندات و مدارک مثبته در خصوص ادعای مطرح شده

لازم به ذکر است مدارک فوق الذکر می بایست از طریق سایت dad.mefa.gov.ir به هیات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م ارسال گردد و نیازی به مراجعه حضوری مودیان محترم به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای و یا هیات های 251 استان ها نمی‌باشد. به طوری که تمام فرآیند ثبت نام، ثبت شکوائیه، دادرسی و صدور رای از طریق سامانه مذکور انجام می گردد. و مراحل مختلف رسیدگی در فرآیندهای سامانه از جمله دریافت شکوائیه، ارجاع به واحد دادرسی، موافقت یا عدم موافقت وزیر محترم، صدور قرار کارشناسی و یا رای از طریق پیامک، کارتابل مودی و صندوق پست الکترونیکی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 راهنمای کار با سامانه هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (شامل ویدئو آموزش ثبت نام و ثبت شکوائیه)


بر اساس ماده 251 مکرر ق .م.م مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

 

برابر مفاد ماده 251 مکرر (ق.م.م) تنها شکوائیه‌های مربوط به مالیات‌های قطعی شده که در سایر مراجع قابل طرح و رسیدگی نباشند در هیات مذکور قابل طرح و رسیدگی می‌باشند. اعتراض نسبت به ناعادلانه بودن مالیات (اعم از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم) قابل طرح و رسیدگی در هیات مذکور خواهد بود.

 

 

درج کننده: تکسچی

دسته‌بندی: اعتراض

کلمات کلیدی: مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت در هیات 251 مالیاتی | مدارک مورد نیاز 251 مکرر | مدارک مورد نیاز هیات 251 مالیات | فرم شکایت 251 مکرر | مدارک لازم برای ثبت شکایت در 251