نظر به اینکه در خصوص تسری احکام مربوط به بخشودگی و معافیت مالیات بر درآمد حقوق از جمله معافیت موضوع بند ۱۴ ماده ۹۲

و بخشودگی مالیاتی موضوع ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و معافیت موضوع ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران،

به مبالغ پرداختی (حقوق) در اجرای مقررات تبصره های او۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷/۴/ ۱۳۹۶، به

اشخاص مشمول بخشودگی و معافیت های مزبور، ابهاماتی مطرح می باشد، لذا متذکر می گردد:

با عنایت به صراحت حکم مذکور در تبصره 1 ماده ۸۶ قانون موصوف، که به موجب آن مقرر گردیده است، در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می آید، پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق، به جز معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد( ۱۰ ) محاسبه کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند..."، و عبارت " با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره ۲" در مفاد تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون یادشده، همچنین با ملحوظ نظر قرار دادن اینکه کلیه پرداخت های موضوع تبصره ۱ و حسب مورد تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون یاد شده در قالب پرداخت حقوق می باشد، لذا در صورت پرداخت وجوه موضوع تبصره های مذکور به هر یک از اشخاص صدرالاشاره، به استثنای معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم، سایر بخشودگی ها و معافیت های حقوق از جمله بخشودگی مالیاتی موضوع ماده ۹۲ قانون مذکور و معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بند (ز) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و معافیت مالیات بر درآمد حقوق ناشی از فعالیت در مناطق آزاد تجاری - صنعتی با رعایت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، در این خصوص نیز تسری می یابد.

درج کننده: نصرت اله دهقانی

کلمات کلیدی: مشاوره مالیاتی | مشاور مالیات | بخشنامه ماده 86و91و92 قانون مالیات های مستقیم | بخشنامه بخشودگی مالیات بر درامد حقوق | بخشنامه بخشودگی های مالیات حقوق | بخشنامه معافیت های مالیات حقوق | بخشنامه تسری بخشودگی ها و معافیت های مالیات بردرآمد حقوق | بخشنامه 200/96/144 | بخشنامه مالیاتی 200/96/144