موضوع : پذیرش هزینه خسارت معطلی ( دموراژ)

 در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بنابر موافقت

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره ۱۱۱۸۹۱ مورخ 30/5/97 با پیشنهاد شماره  11411 /۲۰۰/ص

مورخ 28/5/97 سازمان امور مالیاتی کشور، بدینوسیله اعلام می دارد

" وجوهی که بابت توقف اضافی بیش از دوره معین و مشخص در قرارداد برای بارگیری یا تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر،

واگن راه آهن و وسایل نقلیه جاده ای و تحت عنوان خسارت معطلی ( دموراژ) به مالکان آنها پرداخت می گردد

هزینه قابل قبول مالیاتی است. "

 

 بدیهی است وجوه مذکور جزو درآمد دریافت کننده محسوب خواهد شد.

 

درج کننده: حسابان سیستم

کلمات کلیدی: مشاوره مالیاتی | مشاوره آنلاین مالیاتی | بخشنامه مالیاتی مورخ 13/6/97 | بخشنامه پذیرش هزینه معطلی | آیا هزینه هایی که بابت تاخیر در دریافت بار گرفته می شود مشمول مالیات می شود؟ | هزینه هایی که بابت تاخیر در دریافت بار پرداخت می شود از نظر مالیاتی قابل قبول است؟ | هزینه خسارت معطلی ( دمو