تکسچی - Taxchi

زمینه مشاوره را انتخاب نمایید

۹۵ مقاله‌

روال دادرسی مالیاتی

روال دادرسی مالیاتی

تکسچی

  مراجع دادرسی مالیاتی 1) مراجع اداری دادرسی مالیاتی نخستين مرحله دادرسي مالياتي، دادرسي...

بخشنامه ماده ۸۶ ۹۱ ۹۲ امکان تسری کلیه بخشودگی ها و معافیت های مالیات بردرآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصر های 1 و 2 ماده 86

نصرت اله دهقانی

بخشنامه ماده ۸۶ ۹۱ ۹۲ امکان تسری کلیه بخشودگی ها و معافیت های مالیات بردرآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصر های 1 و 2 ماده 86

بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۳/ ۶/ ۹۷ در خصوص رفع ابهام در رابطه با نحوه محاسبه جرائم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیرواق

حسابان سیستم

بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۳/ ۶/ ۹۷ در خصوص رفع ابهام در رابطه با نحوه محاسبه جرائم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیرواق